Hjälp

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor (i sin lydelse av den 13 juni 2014) (Ångerrätt se § 6 und § 7)

§ 1 Avtalets ingående

1. Dessa allmänna villkor ingår i avtalet mellan kunden och Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Tyskland (nedan kallat "BoD"). Avtalet kommer till stånd genom att kunden skickar beställningen som han eller hon har matat in i indatamasken på webbplatsen genom att antingen klicka med musen eller trycka på returtangenten på "Köpa". Beställningen utgör ett bindande erbjudande till BoD om att ingå avtal. BoD godkänner det här erbjudandet från kunden genom att leverera inom rimlig tid.

2. BoD förbehåller sig rätten att avgöra om erbjudandet kan godkännas, särskilt i de fall då det finns skriv-, tryck- eller räknefel på webbplatsen som har kommit att utgöra grunden för kundens erbjudande.

3. För affärsrelationen mellan BoD och kunden gäller enbart nedanstående allmänna villkor. Avvikande villkor från kundens sida accepterar BoD inte, såvida BoD inte har samtyckt till att de ska gälla.

4. Det språk som står till förfogande för ingåendet av avtalet är svenska. Avtalstexten (de allmänna villkoren med kundens individuella beställningsuppgifter) sparas inte av BoD efter det att avtalet har ingåtts. Därför är avtalstexten inte tillgänglig för kunden.

§ 2 Överlämande av varan

1. Överlämnandet av varan sker genom leverans till den leveransadress som kunden har angett. Eventuella fraktkostnader visas för kunden på beställningssidan innan beställningen slutförs.

2. Vid leverans till utlandet står kunden för tillkommande skatter och tullavgifter. BoD håller principiellt de leveranstider som anges på webbplatsen..

§ 3 Priser, betalningsvillkor, äganderättsförbehåll

1. Alla priser som anges på BoD:s sidor är inklusive lagstadgad moms.

2. Kunden kan välja mellan de betalningssätt som erbjuds under beställningsprocessen.

3. Den levererade varan förblir BoD:s egendom till dess att fullständig betalning har skett.

§ 4 Garanti och ansvar

1. Med förbehåll för avsnitten 2 till 4 nedan har kunden rätt till de garantianspråk som föreskrivs i lagstiftningen.

2. Skadeståndsanspråk från kunden är uteslutna. Undantagna från detta är skadeståndsanspråk som kunden gör på grund av en skada på liv, kropp eller hälsa eller på grund av att väsentliga skyldigheter enligt avtalet (huvudskyldigheter) har åsidosatts, samt ansvar för andra skador som beror på att en skyldighet har åsidosatts uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet från BoD:s eller dess rättsliga företrädares eller medarbetares sida. Väsentliga skyldigheter enligt avtalet är sådana skyldigheter som är nödvändiga för att uppnå syftet med avtalet.

3. Vid ett åsidosättande av väsentliga skyldigheter enligt avtalet ansvarar BoD endast för förutsebara skador som är typiska för avtalet om de har orsakats av vårdslöshet, såvida det inte handlar om skadeståndsanspråk från kunden som grundar sig på en skada på liv, kropp eller hälsa.

4. Begränsningarna som anges i avsnitten 2 och 3 gäller även till förmån för BoD:s rättsliga företrädare och medarbetare om det skulle vara så att anspråk görs gällande direkt mot dessa.

5. Bestämmelserna i produktansvarslagen kvarstår oförändrade, likaså eventuella anspråk som följer av en garanti som BoD eller en tredje part har lämnat för sakens beskaffenhet eller för att saken behåller en viss beskaffenhet under en viss period.

§ 5 Skydd av personliga uppgifter

1. Kunden har rätt till upplysning och dessutom rätt att rätta, spärra och radera sina sparade uppgifter.

2. Utförlig information om på vilket sätt och i vilken omfattning personliga uppgifter sparas, får kunden under rubriken "Dataskydd" (se även webbplatsens sidfot).

3. I syfte att besluta om avtalets motivering, genomförande eller avslutande insamlar eller använder BoD sannolikhetsvärden, i vars beräkning bland annat adressuppgifter ingår.

§ 6 Ångerrätt vid inköp av varor

Vid avtal gällande leverans av varor har kunden följande ångerrätt:

--- Information om ångerrätt ---

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar frånträda det här avtalet utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag,

 • då du eller en tredje part som du har angett och som inte är transportören, har tagit varorna i besittning om det är så att du har beställt en vara eller flera varor inom ramen för en enhetlig beställning och varan resp. varorna levereras enhetligt; eller
 • då du eller en tredje part som du har angett och som inte är transportören, har tagit den sista varan i besittning om det är så att du har beställt flera varor inom ramen för en enhetlig beställning och varorna levereras separat; eller
 • då du eller en tredje part som du har angett och som inte är transportören, har tagit den sista delleveransen eller den sista delen i besittning om det är så att du har beställt en vara som levereras i flera delleveranser eller delar.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Books on Demand GmbH, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige, telefon: 08-502 56 600, e-post: info@bod.se) om ditt beslut att frånträda det här avtalet genom att lämna en entydig förklaring (t.ex. skicka ett brev med vanlig post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett, vilket dock inte är obligatoriskt. 

För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du utövar ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.

Följderna av att ångerrätten utövas

Om du frånträder det här avtalet måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått av dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppkommit till följd av att du har valt ett annat leveranssätt än den ekonomiskt mest gynnsamma standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om att du frånträder avtalet inkom till oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits med dig. Under inga omständigheter debiteras du avgifter på grund av den här återbetalningen.

Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som sker tidigast.

Du måste skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss omedelbart och i varje fall senast inom fjorton dagar från den dag då du meddelade oss om att du frånträder avtalet. Fristen hålls om du skickar iväg varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för returneringen av varorna.

Du måste ersätta varornas eventuella värdeförlust endast om denna värdeförlust kan härledas till en hantering av varorna som inte var nödvändig för att kontrollera varornas beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

Mall för ångerblankett

Om du vill ångra avtalet, fyller du i en blankett med nedanstående information och skickar tillbaka den till:

 • Books on Demand GmbH, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige, e-post: info@bod.se
 • Härmed frånträder jag/vi (*) det avtal om köp av nedanstående varor (*)/tillhandahållande av nedanstående tjänst (*) som jag/vi (*) har ingått.
 • Beställt den (*)/erhållit den (*)
 • Kundens/kundernas namn
 • Kundens/kundernas adress
 • Kundens/kundernas namnteckning (endast vid meddelande på papper)
 • Datum

(*) Stryk det som inte stämmer.

§ 7 Ångerrätt vid köp av digitalt innehåll 

Vid avtal gällande leverans av digitalt innehåll (digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium) har kunden följande ångerrätt:

--- Information om ångerrätt ---

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar frånträda det här avtalet utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från och med den dag då avtalet slutfördes. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Books on Demand GmbH, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige, telefon: 08-502 56 600, e-post: info@bod.se) om ditt beslut att frånträda det här avtalet genom att lämna en entydig förklaring (t.ex. skicka ett brev med vanlig post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett, vilket dock inte är obligatoriskt. För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du utövar ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.

Följderna av att ångerrätten utövas

Om du frånträder det här avtalet måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått av dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppkommit till följd av att du har valt ett annat leveranssätt än den ekonomiskt mest gynnsamma standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om att du frånträder avtalet inkom till oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits med dig. Under inga omständigheter debiteras du avgifter på grund av den här återbetalningen.

Mall för ångerblankett

Om du vill ångra avtalet, fyller du i en blankett med nedanstående information och skickar tillbaka den till:

 • Books on Demand GmbH, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige, e-post: info@bod.se
 • Härmed frånträder jag/vi (*) det avtal om köp av nedanstående varor (*)/tillhandahållande av nedanstående tjänst (*) som jag/vi (*) har ingått.
 • Beställt den (*)/erhållit den (*)
 • Kundens/kundernas namn
 • Kundens/kundernas adress
 • Kundens/kundernas namnteckning (endast vid meddelande på papper)
 • Datum

(*) Stryk det som inte stämmer.

§ 8 Övrigt 

Tysk lag gäller med uteslutande av FN:s konvention om internationella köp. Laga domstol är domstolen i Hamburg om kunden är näringsidkare.

Search engine powered by ElasticSuite